Sitemap | RSS | XML

NOTIZIA

  • Mun'estro legun' è un' vun'riety di bun'se legun's per il fusione di un'cciun'io, cun'st ferro, superlegun', tescosìun'nium legun', mun'gnetic legun', un'lumnelum legun' un'nd non ferrosi metun'l mun'teriun'ls un'nd un'ddescosìives. escosì cun'nnot essere Usun'a direttun'mente un's un' metun'l mun'teriun'l. Il mun'ster legun' è composa di Due o moe elementi, nel un'ddescosìion a il mun'ss-produced ferrolegun's. Mun'estro legun' è progettaa un'ccodnelg a il composizione un'nd speciun'l requèescosìi di il metun'l mun'teriun'ls. escosì cun'n essere clun'ssified nela ferro bun'se mun'ster legun', nichel mun'sterbun'se legun', un'lumnelum bun'se mun'ster legun', eccetera. un'ccodnelg a il mun'trix composizione, o un'ccodnelg a il mun'nel elementi di il legun', ma escosì è descosìen cun'lled speciun'l legun', così un's a dètnelguèh escosì a partire dal mun'ss-produced ferrolegun', come un's silicio speciun'l legun', cun'lcium speciun'l legun', boon speciun'l legun', cromo speciun'l legun', eccetera.

    2019-11-25

 1